Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για αυστηρότερο έλεγχο των εξαγωγών αποβλήτων

stronger control of exports of waste

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε  μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων, η οποία θα διασφαλίσει ότι η ΕΕ αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για τα απόβλητά της και δεν εξάγει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε τρίτες χώρες. Οι κανόνες θα διευκολύνουν επίσης τη χρήση των αποβλήτων ως πόρου. Η συμφωνία συμβάλλει στον στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για τη μείωση της ρύπανσης και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

Η εξαγωγή πλαστικών αποβλήτων από την ΕΕ σε χώρες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ θα απαγορεύεται. Μόνον εφόσον πληρούνται αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι, οι επιμέρους χώρες μπορούν να παραλαμβάνουν τα απόβλητα αυτά πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων. Υπό το πρίσμα των παγκόσμιων προβλημάτων των διογκούμενων ποσοτήτων πλαστικών αποβλήτων και των προκλήσεων για τη βιώσιμη διαχείρισή τους, με το μέτρο αυτό οι νομοθέτες της ΕΕ αποσκοπούν στην πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ρύπανσης σε τρίτες χώρες που προκαλείται από τα πλαστικά απόβλητα που παράγονται στην ΕΕ.

Άλλα απόβλητα κατάλληλα για ανακύκλωση θα εξάγονται από την ΕΕ σε χώρες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ μόνον όταν αυτές διασφαλίζουν ότι μπορούν να τα διαχειριστούν με βιώσιμο τρόπο. Ταυτόχρονα, θα είναι ευκολότερη η μεταφορά αποβλήτων για ανακύκλωση εντός της ΕΕ χάρη στις σύγχρονες ψηφιοποιημένες διαδικασίες. Θα υπάρξει επίσης ισχυρότερη επιβολή και συνεργασία για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αποβλήτων. Ο νέος νόμος θα συμπληρώσει τη νέα οδηγία για το περιβαλλοντικό έγκλημα, για την οποία επιτεύχθηκε επίσης πολιτική συμφωνία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5818/IP_23_5818_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο