Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία για τον εκσυγχρονισμό των επιθεωρήσεων και της εποπτείας των πλοίων

moderning ship inspections and oversight

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επικαιροποίηση των απαιτήσεων για τον έλεγχο από το κράτος λιμένα των πλοίων που καταπλέουν σε λιμένες της ΕΕ και σχετικά με τις απαιτήσεις του κράτους σημαίας για τα εμπορικά πλοία που είναι νηολογημένα σε κράτη μέλη της ΕΕ.

Όσον αφορά την οδηγία για το κράτος σημαίας, οι συννομοθέτες συμφώνησαν να ενσωματώσουν τους σχετικούς κανόνες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) (κώδικας διεθνών πράξεων ή κώδικας ΙΙΙ) στο δίκαιο της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι κανόνες αυτοί μπορούν να επιβληθούν στα πλοία που φέρουν τη σημαία των κρατών μελών της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διενεργούν ετησίως συμφωνημένο αριθμό επιθεωρήσεων από το κράτος σημαίας και να προβλέπουν την ψηφιοποίηση των θεσμοθετημένων πιστοποιητικών πλοίων των κρατών μελών, γεγονός που με τη σειρά του θα διευκολύνει τις επιθεωρήσεις από το κράτος λιμένα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_1182/IP_24_1182_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο