Η Επιτροπή διενεργεί περαιτέρω αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στο πλαίσιο έρευνας για συμπράξεις (καρτέλ) στον τομέα των ελαστικών

Car,Tires,Rack,Showing,For,Sell,Or,Fix,In,The

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις εταιρείας συμβούλων σε δύο κράτη μέλη.

Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι η εταιρεία αυτή ενδέχεται να έχει παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ που απαγορεύουν τις συμπράξεις και τις περιοριστικές επιχειρηματικές πρακτικές (άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται στο πλαίσιο έρευνας για την οποία η Επιτροπή έχει ήδη διενεργήσει επιθεωρήσεις νωρίτερα εντός του 2024. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι η εταιρεία συμβούλων ενδέχεται να διευκόλυνε ή να υποκίνησε τον εικαζόμενο συντονισμό των τιμών μεταξύ κατασκευαστών ελαστικών, οι οποίοι φέρεται ότι χρησιμοποιούσαν επίσης δημόσιους διαύλους επικοινωνίας για τη σύμπραξή τους.

Οι υπάλληλοι της Επιτροπής συνοδεύονταν από ομολόγους τους από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών στα οποία διενεργήθηκαν οι επιθεωρήσεις.

Οι αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις αποτελούν προκαταρκτικό στάδιο της έρευνας εικαζόμενων αντιανταγωνιστικών πρακτικών. Το γεγονός ότι η Επιτροπή διενεργεί τέτοιους ελέγχους δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες είναι ένοχες για αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της ίδιας της έρευνας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_3365/IP_24_3365_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο