Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο αναθεωρημένων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των χερσαίων και πολυτροπικών μεταφορών

State aid rules for land and multimodal transport

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση με την οποία καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο κανόνων για τις χερσαίες και πολυτροπικές μεταφορές, οι οποίοι αντικαθιστούν τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις («κατευθυντήριες γραμμές για τους σιδηροδρόμους»), καθώς και σχετικά με τον νέο κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία για τις μεταφορές («TBER»).

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2024.

Οι κανόνες που καθορίζονται στον TBER θα είναι συμπληρωματικοί έναντι των κανόνων που ορίζονται στις νέες κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα των χερσαίων και πολυτροπικών μεταφορών (στο εξής: κατευθυντήριες γραμμές ΧΠΜ), οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για τους σιδηροδρόμους. Στις κατευθυντήριες γραμμές ΧΠΜ, η Επιτροπή καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους θα αξιολογεί τις περιπτώσεις κοινοποιηθείσας δημόσιας στήριξης για βιώσιμες χερσαίες μεταφορές η οποία δεν απαλλάσσεται κατά κατηγορία. Από κοινού, τα δύο αυτά σύνολα κανόνων θα αποτελέσουν ένα επικαιροποιημένο και ολοκληρωμένο εγχειρίδιο κανόνων για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα των βιώσιμων χερσαίων μεταφορών.

Οι υπό διαβούλευση προτάσεις και όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση δημοσιεύονται εδώ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_3346/IP_24_3346_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο