Η Επιτροπή παρουσιάζει δέσμη μέτρων για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ

The rights of European citizens

Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ΕΕ.  Με την ευκαιρία της 30ής επετείου της ιθαγένειας της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα δέσμη μέτρων τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ σε ολόκληρη την Ένωση. Τα άτομα που έχουν την ιθαγένεια χώρας της ΕΕ απολαύουν σειράς δικαιωμάτων και οφελών που διακρίνονται από το καθεστώς της ιθαγένειας συγκεκριμένου κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία, σε προξενική προστασία και στην ενεργό συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Στην έκθεση του 2023 για την ιθαγένεια της ΕΕ που δημοσιεύτηκε σήμερα υπογραμμίζεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ενίσχυση και την προώθηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια, των κοινών αξιών και της δημοκρατικής συμμετοχής στην ΕΕ από τη δημοσίευση της τελευταίας έκθεσης για την ιθαγένεια το 2020.

Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση των κανόνων που θεσπίστηκαν με την οδηγία για την προξενική προστασία με στόχο την προστασία και τη στήριξη των πολιτών της ΕΕ στο εξωτερικό σε περιόδους κρίσης. Η πρόταση αυτή εκπονήθηκε σε στενή συνεργασία με τον ύπατο εκπρόσωπο, υπό την εποπτεία του οποίου εργάζονται η ΕΥΕΔ και οι αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων, η Επιτροπή παρουσιάζει επίσης νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, έναν οδηγό ορθών εκλογικών πρακτικών για τους πολίτες με αναπηρία, μια συλλογή πρακτικών ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και έναν οδηγό για την ιθαγένεια της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_6330/IP_23_6330_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο