Η Επιτροπή ζητεί πληροφορίες από το X στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με τη μείωση των πόρων ελέγχου περιεχομένου

X

Η Επιτροπή απέστειλε στο X αίτημα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. H Επιτροπή ζητεί πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Χ και τους πόρους που διαθέτει για τον έλεγχο περιεχομένου, την εκτίμηση κινδύνου που διενήργησε το X σε σχέση με τη χρήση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στην ΕΕ, καθώς και σχετικά με άλλους τομείς που καλύπτονται από την εν εξελίξει επίσημη διαδικασία.

Ειδικότερα, η Επιτροπή ζητεί από το X να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες και εσωτερικά έγγραφα σχετικά με τους πόρους που διαθέτει για τον έλεγχο περιεχομένου υπό το πρίσμα της τελευταίας έκθεσής της για τη διαφάνεια στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η εν λόγω έκθεση αποκάλυψε ότι το X μείωσε τα μέλη της ομάδας των συντονιστών περιεχομένου κατά σχεδόν 20% σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση τον Οκτώβριο του 2023, μειώνοντας έτσι τη γλωσσική κάλυψη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 11 σε 7 γλώσσες της ΕΕ. Η Επιτροπή ζητεί επίσης περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις εκτιμήσεις κινδύνου και τα μέτρα μετριασμού που συνδέονται με τον αντίκτυπο των εργαλείων παραγωγικής ΤΝ στις εκλογικές διαδικασίες, τη διάδοση παράνομου περιεχομένου και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τον Δεκέμβριο του 2023 η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία κατά του X για να αξιολογήσει κατά πόσον ενδέχεται να έχει παραβιάσει την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες σε τομείς που συνδέονται με τη διαχείριση κινδύνου, τον έλεγχο περιεχομένου, τα σκοτεινά μοτίβα, τη διαφάνεια των διαφημίσεων και την πρόσβαση των ερευνητών σε δεδομένα.

Το αίτημα παροχής πληροφοριών που εστάλη σήμερα αποτελεί ένα ακόμη βήμα σε μια εν εξελίξει έρευνα. Βασίζεται στη συλλογή και την ανάλυση αποδεικτικών στοιχείων που έχει διεξαχθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ άλλων σε σχέση με την έκθεση διαφάνειας του X που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2024 και τις απαντήσεις του Χ σε προηγούμενα αιτήματα παροχής πληροφοριών, τα οποία αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τα μέτρα της πλατφόρμας για τον μετριασμό των κινδύνων που συνδέονται με την παραγωγική ΤΝ.

Το X πρέπει να παράσχει στην Επιτροπή τις ζητούμενες πληροφορίες σχετικά με τους πόρους που διαθέτει για τον έλεγχο του περιεχομένου και την παραγωγική ΤΝ έως τις 17 Μαΐου 2024, και για τα υπόλοιπα ερωτήματα έως τις 27 Μαΐου 2024. Σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2 του κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα για ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σε απάντηση αιτήματος παροχής πληροφοριών. Εάν δεν λάβει απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τις πληροφορίες εκδίδοντας σχετική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, η μη εμπρόθεσμη απάντηση θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_2522/MEX_24_2522_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο