Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους γεωργούς να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

food supply chain

Οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών επιταχύνονται μετά την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που τις διευκολύνουν και τις απλουστεύουν. Οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν από μια μεγάλη και ποικιλόμορφη ομάδα μελών του ΠΟΕ, που περιλαμβάνει ανεπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 92% των παγκόσμιων συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών. Το σύνολο των κανόνων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας για τις εσωτερικές κανονιστικές ρυθμίσεις στον τομέα των υπηρεσιών θα απλουστεύσει τις απαιτήσεις αδειοδότησης και θα μειώσει τα διαδικαστικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις. Η συμφωνία αυτή θα συμβάλει στη μείωση του κόστους των παγκόσμιων συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών κατά τουλάχιστον 110 δισ. ευρώ ετησίως, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την προβλεψιμότητα των απαιτήσεων και των διαδικασιών αδειοδότησης και αναγνώρισης προσόντων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_1143/MEX_24_1143_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο