Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά τα κατάλληλα μέσα για τον ρόλο της ως ισχυρού παγκόσμιου παράγοντα

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αύξηση του προϋπολογισμού εξωτερικής δράσης σε 123 δισ. ευρώ και σημαντική απλούστευση της δομής του, ώστε να γίνει πολύ πιο ευέλικτη και αποτελεσματική για την αντιμετώπιση των σημερινών παγκόσμιων προκλήσεων.

Ο προϋπολογισμός εξωτερικής δράσης θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο της ΕΕ για τη στήριξη των χωρών εταίρων της στον πολιτικό και οικονομικό μετασχηματισμό τους προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, της σταθεροποίησης, της εδραίωσης της δημοκρατίας, της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και της εξάλειψης της φτώχειας. Θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στην ΕΕ να συνεχίσει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Όσον αφορά τις χώρες γειτονίας της ΕΕ, θα αποτελέσει επίσης το εργαλείο που θα βοηθήσει τις γειτονικές χώρες στην οικονομική τους σύγκλιση προς την ενιαία αγορά της ΕΕ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_el.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο