Ψηφιακή κυριαρχία: Η ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα τίθεται σε ισχύ (1)

Digital sovereignty

Τίθεται σε ισχύ η ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα, η οποία θεσπίζει δέσμη μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού, της ανθεκτικότητας και της τεχνολογικής υπεροχής της ΕΕ στις τεχνολογίες και τις εφαρμογές ημιαγωγών. Η ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας της πράξης —η πρωτοβουλία «Μικροκυκλώματα για την Ευρώπη»— θα ενισχύσει την τεχνολογική υπεροχή της Ευρώπης διευκολύνοντας τη μεταφορά γνώσης από το εργαστήριο στην παραγωγή, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της έρευνας και καινοτομίας και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και προωθώντας την εκβιομηχάνιση καινοτόμων τεχνολογιών από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η πρωτοβουλία θα υποστηριχθεί από κονδύλια της ΕΕ ύψους 3,3 δισ. ευρώ, τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν με κονδύλια από τα κράτη μέλη.

Ο δεύτερος πυλώνας της ευρωπαϊκής πράξης για τα μικροκυκλώματα θα ενθαρρύνει τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής, ενισχύοντας έτσι τους κατασκευαστές ημιαγωγών και τους προμηθευτές τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, καθορίζει ένα πλαίσιο για ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής και ανοιχτά χυτήρια της ΕΕ που είναι πρωτοποριακά και συμβάλλουν στην ασφάλεια του εφοδιασμού και σε ένα ανθεκτικό οικοσύστημα προς το συμφέρον της Ένωσης. Αυτές οι πρωτοποριακές εγκαταστάσεις είναι επιλέξιμες για κρατικές ενισχύσεις, με την επιφύλαξη της έγκρισής τους από την Επιτροπή.

Ο τρίτος πυλώνας της ευρωπαϊκής πράξης για τα μικροκυκλώματα θεσπίζει έναν μηχανισμό συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής για την ενίσχυση της συνεργασίας με τα κράτη μέλη και μεταξύ αυτών, την παρακολούθηση του εφοδιασμού όσον αφορά τους ημιαγωγούς, την εκτίμηση της ζήτησης, την πρόβλεψη ελλείψεων και, εάν χρειαστεί, την ενεργοποίηση σταδίου κρίσης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_4565/MEX_23_4565_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4518/IP_23_4518_EN.pdf  και στις ερωταπαντήσεις : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/qanda_23_4519/QANDA_23_4519_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο