Βιώσιμη χρηματοδότηση: Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την τόνωση των επενδύσεων για ένα βιώσιμο μέλλον

Sustainable Finance

Η Επιτροπή παρουσίασε μια νέα δέσμη μέτρων για την αξιοποίηση και την ενίσχυση των θεμελίων του ενωσιακού πλαισίου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη και βιώσιμη οικονομία έως το 2050 προσφέρει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ. Πολλές εταιρείες και επενδυτές έχουν ήδη ξεκινήσει την πορεία τους προς τη βιωσιμότητα, όπως μαρτυρεί το αυξανόμενο μέγεθος των βιώσιμων επενδύσεων. Ωστόσο, οι εταιρείες και οι επενδυτές αντιμετωπίζουν επίσης προκλήσεις κατά τη μετάβαση αυτή, ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις γνωστοποίησης και αναφοράς.

Ως εκ τούτου, στόχος της σημερινής δέσμης μέτρων είναι να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση εξακολουθεί να στηρίζει τις επιχειρήσεις και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ιδιωτική χρηματοδότηση έργων και τεχνολογιών μετάβασης. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προσθέτει σήμερα πρόσθετες δραστηριότητες στην ταξινομία της ΕΕ και προτείνει νέους κανόνες για τους παρόχους περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) αξιολογήσεων, οι οποίοι θα αυξήσουν τη διαφάνεια στην αγορά βιώσιμων επενδύσεων. Η δέσμη μέτρων έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι το πλαίσιο για τη βιώσιμη χρηματοδότηση λειτουργεί για τις εταιρείες που επιθυμούν να επενδύσουν στη μετάβασή τους στη βιωσιμότητα. Έχει επίσης ως στόχο να καταστήσει ευκολότερη τη χρήση του πλαισίου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, συνεχίζοντας με τον τρόπο αυτό να συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3192/IP_23_3192_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο