Δημόσια υγεία: περισσότερος χρόνος για την πιστοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων ώστε να μετριαστούν οι κίνδυνοι ελλείψεων

Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για να δοθεί περισσότερος χρόνος για την πιστοποίηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ώστε να μετριαστεί ο κίνδυνος ελλείψεων. Η πρόταση εισάγει μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο για την προσαρμογή στους νέους κανόνες, όπως προβλέπεται στον κανονισμό για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Οι νέες προθεσμίες εξαρτώνται από την κατηγορία κινδύνου των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και θα διασφαλίσουν τη συνεχή πρόσβαση των ασθενών σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η πρόταση θα επιτρέψει επίσης να παραμείνουν στην αγορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και είναι ακόμη διαθέσιμα (δηλαδή χωρίς ημερομηνία πώλησης).

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_23/IP_23_23_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο