Ερωτήσεις και Απαντήσεις: CountEmissionsEU

CountEmissionsEU

Τι προτείνει η Επιτροπή;
Οι CountEmissionsEU θα αποτελέσουν κοινό πλαίσιο για την ποσοτικοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις υπηρεσίες μεταφορών σε διάφορους τρόπους μεταφοράς. Η Επιτροπή προτείνει μια ενιαία μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εν λόγω εκπομπών, ένα σύνολο προκαθορισμένων τιμών που μπορούν να τροφοδοτήσουν υπολογισμούς, και πρόσθετα πρότυπα για την επαλήθευση των παραγόμενων δεδομένων που προκύπτουν και τη χρήση εργαλείων υπολογισμού, υποστηρίζοντας την ορθή εφαρμογή. Η πρωτοβουλία καλύπτει τόσο τις εμπορευματικές όσο και τις επιβατικές μεταφορές και περιλαμβάνει εκπομπές που προέρχονται από κομβικές λειτουργίες.

Γιατί είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία;
Απαιτείται κοινή μεθοδολογία και εναρμονισμένο σύνολο προκαθορισμένων τιμών για αξιόπιστα και ακριβή δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και για να καταστεί δυνατή η δίκαιη σύγκριση μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών μεταφορών. Η μεγαλύτερη διαφάνεια των δεδομένων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις των χρηστών των μεταφορών και να δημιουργήσει κίνητρα για τη χρήση πιο βιώσιμων επιλογών μεταφορών. Η εμπειρία του κλάδου δείχνει ότι αυτό μπορεί να προωθήσει την καινοτομία και την αλλαγή συμπεριφοράς — τόσο μεταξύ των διοργανωτών υπηρεσιών μεταφορών όσο και μεταξύ των πελατών τους.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_3774/QANDA_23_3774_EL.pdf 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο