Η Επιτροπή δημοσιεύει εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις για έξι κράτη μέλη οι οποίες περιλαμβάνουν αξιολόγηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

European Semester

Η Επιτροπή δημοσίευσε έξι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις για την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Πορτογαλία.

Η έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης προσδιορίζει τα κράτη μέλη για τα οποία θα πρέπει να εκπονηθούν εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Η έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης του 2024, η οποία εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2023 στο πλαίσιο της φθινοπωρινής δέσμης μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, επέλεξε 12 κράτη μέλη για τα οποία θα έπρεπε να εκπονηθεί εμπεριστατωμένη επισκόπηση.

Φέτος, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών που διατυπώθηκε μέσω των συμπερασμάτων του Συμβουλίου, οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις υποβλήθηκαν πριν από την εαρινή δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή διεξοδικότερων πολυμερών συζητήσεων με τα κράτη μέλη πριν από τις προτάσεις της Επιτροπής για ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

Οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις για την Κύπρο, την Ισπανία, τις Κάτω Χώρες, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία δημοσιεύθηκαν ήδη στις 25 Μαρτίου.

Η τελική αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την ύπαρξη μακροοικονομικών ανισορροπιών στα εν λόγω 12 κράτη μέλη θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της εαρινής δέσμης μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τον Ιούνιο, μαζί με ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_2247/MEX_24_2247_EN.pdf

Οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις είναι διαθέσιμες εδώ : https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-and-fiscal-governance/macroeconomic-imbalance-procedure/depth-reviews_en

H επισκόπηση για την Ελλάδα εδώ : https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-and-fiscal-governance/macroeconomic-imbalance-procedure/depth-reviews_en

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο αποτελεί το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον συντονισμό και την εποπτεία των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο