Η Επιτροπή εγκρίνει θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του αιτήματος της Ελλάδας για εκταμίευση ποσού ύψους 3,64 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

EU Greece

Η Επιτροπή ενέκρινε θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του τρίτου* αιτήματος πληρωμής της Ελλάδας για 3,64 δισ. ευρώ, –1,69 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 1,95 δισ. ευρώ σε δάνεια-, στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), του βασικού εργαλείου στο επίκεντρο του NextGenerationEU.

Στις 16 Μαΐου 2023 η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα πληρωμής για επιχορηγήσεις, με βάση την επίτευξη των 39 οροσήμων και τριών στόχων που επελέγησαν στο πλαίσιο της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την τρίτη δόση των επιχορηγήσεων. Στις 22 Νοεμβρίου 2023, η Ελλάδα υπέβαλε επίσης αίτημα πληρωμής για δάνεια σχετικά με την επίτευξη ενός στόχου.

Περιλαμβάνεται επίσης σειρά μετασχηματιστικών μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης συστήματος πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που θα εξορθολογίσει την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, και θα ενισχύσει την καταπολέμηση της διαφθοράς και του λαθρεμπορίου. Προβλέπονται και άλλες μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του πολεοδομικού σχεδιασμού· την προώθηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των ανέργων· τη σύσταση ρυθμιστικής αρχής που θα εξασφαλίσει ένα πιο ορθολογικό και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων και πιο βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων· και την εισαγωγή δίκαιων και διαφανών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για τις δημόσιες υπηρεσίες αστικών και περιφερειακών επιβατικών μεταφορών και τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για τα βιομηχανικά πάρκα. Ο ένας στόχος που αφορούσε το αίτημα πληρωμής για δάνεια απαιτούσε την υπογραφή δανείων ύψους τουλάχιστον 3,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του ΜΑΑ, μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών, για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, την ψηφιοποίηση, την αύξηση της εξαγωγικής ικανότητας, τις οικονομίες κλίμακας και την καινοτομία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_6088/IP_23_6088_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο