Η Επιτροπή καθορίζει εργαλεία για τη διαχείριση της δημογραφικής αλλαγής στην ΕΕ

manage demographic change in the EU

Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία παρουσιάζει ένα σύνολο εργαλείων πολιτικής που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη για τη διαχείριση της δημογραφικής αλλαγής και των επιπτώσεών της στην κοινωνία και την οικονομία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητάς της. Η ανακοίνωση περιγράφει το ευρύ φάσμα εργαλείων (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών μέσων, των πλαισίων πολιτικής και της χρηματοδότησης) που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να το πράξουν. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να συνδυαστούν αποτελεσματικά με εθνικές και περιφερειακές πολιτικές για την ενδυνάμωση και τη στήριξη όλων στην αξιοποίηση των οφελών και την ομαλή αντιμετώπιση των προκλήσεων της δημογραφικής αλλαγής.

Αποφασιστική και συντονισμένη δράση της ΕΕ για τη διαχείριση της δημογραφικής αλλαγής
Η δημογραφική εργαλειοθήκη βασίζεται σε εμπειρίες από ολόκληρη την ΕΕ και καθορίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της δημογραφικής αλλαγής, η οποία διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις πυλώνες :

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4807/IP_23_4807_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο