Η Επιτροπή ορίζει κανόνες για την αντιμετώπιση πιθανών απειλών από μη στρατιωτικούς δρόνους

measures to tackle potential threats from civilian drones

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει ανακοίνωση για την αντιμετώπιση των απειλών από την παράνομη και επικίνδυνη χρήση δρόνων που έχουν σχεδιαστεί για μη στρατιωτική χρήση. Με την παρούσα ανακοίνωση η Επιτροπή χαράσσει μια ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ για την αντιμετώπιση των δρόνων, η οποία έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις και ο αυξανόμενος αριθμός των δρόνων δεν θα οδηγήσουν σεανεξέλεγκτη αύξηση των απειλών στον μη στρατιωτικό χώρο. Αποσκοπεί επίσης στην παροχή εναρμονισμένου πλαισίου πολιτικής και στη διαμόρφωση κοινής αντίληψης των εφαρμοστέων διαδικασιών για την αντιμετώπιση των συνεχώς εξελισσόμενων απειλών.

Οι δρόνοι διαμορφώνουν τη μελλοντική οικονομία και κοινωνία της Ευρώπης, κυρίως στους τομείς των μεταφορών, της άμυνας, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Ηνόμιμη χρήση των δρόνων αποτελεί βασικό μέρος της πορείας προς τη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Όπως αναφέρεται στο θεματολόγιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ενώ η ΕΕ έχει καταστήσει δύσκολη τη χρήση ορισμένων δρόνων για κακόβουλους σκοπούς, οι ταχέως εξελισσόμενες ικανότητές τους ενέχουν αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλεια. Έχουν χρησιμοποιηθεί από εγκληματίες που εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο και διακίνηση ναρκωτικών, εντοπίστηκαν ύποπτοι δρόνοι κοντά σε υποδομές ζωτικής σημασίας, γεγονός που καταδεικνύει την πιθανή κατάχρηση δρόνων για συλλογή πληροφοριών για εχθρικούς σκοπούς. Επιπλέον, η παράνομη χρήση δρόνων μπορεί επίσης να επηρεάσει την προσωπική ασφάλεια και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή μεμονωμένων ατόμων, ιδίως όταν οι δρόνοι χρησιμοποιούνται σε κατοικημένες περιοχές.

Η ανακοίνωση συνοδεύεται από δύο εγχειρίδια που ανέπτυξε το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, τα οποία περιλαμβάνουν πρακτική καθοδήγηση για τις βασικές τεχνικές πτυχές της πολιτικής της ΕΕ για τους δρόνους.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4993/IP_23_4993_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο