Η πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη θα βελτιώσει τις διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Interoperable Europe Act

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη. Ο κανονισμός αυτός θα ενισχύσει τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα και συνεργασία στον δημόσιο τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή πρότεινε την πράξη ώστε να συμβάλει στην επίτευξη των ψηφιακών στόχων της Ευρώπης για το 2030, καθιστώντας τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες διαθέσιμες στο διαδίκτυο σε όλους τους πολίτες στην ΕΕ χωρίς διακρίσεις. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Η πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη αναβαθμίζει την ανταλλαγή πληροφοριών του δημόσιου τομέα σε ολόκληρη την Ένωση και επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα της Ευρώπης. Εισάγει ένα πλαίσιο συνεργασίας για τις δημόσιες διοικήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων. Η συνεργασία αυτή διασφαλίζει τη συμφωνία σχετικά με διαλειτουργικές και περαιτέρω χρησιμοποιήσιμες ψηφιακές λύσεις, όπως λογισμικό ανοικτού κώδικα, κατευθυντήριες γραμμές, κατάλογοι ελέγχου, πλαίσια και εργαλεία ΤΠ. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην εξάλειψη του διοικητικού φόρτου, συμπεριλαμβανομένων των νομικών, οργανωτικών, σημασιολογικών και τεχνικών εμποδίων στη διοικητική συνεργασία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5730/IP_23_5730_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο